ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2560 / 15:53:48  
จังหวัดลำปาง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดลำปาง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ ถูกต้องรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีความพึงพอใจ ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยได้กำหนดขอบเขตภารกิจการดำเนินงาน ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทำหน้าที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องต่างๆ นั้น
ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาแนะนำ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จำนวน 3,695 เรื่อง ยุติ 3,183 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.14 % อยู่ระหว่างดำเนินการ 512 เรื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนผู้เดือดร้อนใดมีความประสงค์จะขอความเป็นธรรม สามารถติดต่อส่งเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5426-5070 ต่อ 28624 หรือร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดลำปาง http://www.lampang.go.th/ และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง http://www.lampangceo.com/lampangceo/complaint/

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738