ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 15:51:34  
อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ
อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีฯ ของจังหวัดน่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ สำหรับพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นการมอบให้สำหรับจิตอาสาที่ได้ โดยยอดรวมจิตอาสาที่จะได้รับของพระราชทานในรอบที่ 1 นี้มีจำนวน 5,001 คน ซึ่งอำเภอภูเพียงมีผู้มารับสิ่งของพระทานราชในวันนี้ จำนวน 480 คน พร้อมกันนี้ทางหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับจิตอาสาแต่ละฝ่าย ยังได้พบปะ พูดคุย นัดหมาย และซักซ้อมการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายด้วย อาทิ ฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และเส้นทางการจราจร จุดจอดรถ จุดรับส่งบริการประชาชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการด้านการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฝ่ายโยธา และฝ่ายบริการประชาชน นัดหมายวันเวลา ในการจัดเตรียม ประดับตกแต่งสถานที่ และดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ฝ่ายดอกไม้จันทน์เตรียมซักซ้อมการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ และฝ่ายแพทย์ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การกำหนดให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยที่มาร่วมงาน เป็นต้น

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738