ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2560 / 15:48:41  
สำนักงานประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำคนพิการ
สำนักงานประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำคนพิการ
สำนักงานประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำคนพิการ ให้สิทธิเท่าเทียมผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง

นางทิพย์วรรณ พอดีงาม ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม สำนักงานประกันสังคมได้นำเสียงสะท้อนของผู้ประกันตน ในการใช้สิทธิดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คนพิการมีโอกาสเลือกสิทธิตามความสะดวก และได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง รวมทั้งได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติ ในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลของรัฐ ที่ให้บริการผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน โดยผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน และใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของประกันสังคม (สิทธิเท่าเทียมกับผู้ประกันตนทั่วไป) ให้ใช้สิทธิผ่านโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ รวมทั้งให้ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน แต่ยังใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ให้บริการผู้พิการ ที่เป็นผู้ประกันตนฯ ในอัตราเดียวกับ สปสช. โดยกรณีเป็นผู้ป่วยนอกให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738