ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2560 / 08:16:41  
ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคูคลองสาธารณะ
ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคูคลองสาธารณะ
รองผู้ว่าฯ ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ช่วยกันขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งจากที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง และเรือนจำกลางลำปาง ร่วมประสานพลังกับหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด¬ลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนจากกว่า 30 ชุมชน ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง รวมจำนวนกว่า 200 คน ร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบชุดลงพื้นที่ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายและวาจา บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสถานที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ทำความสะอาดแหล่งพื้นที่สาธารณะ ช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ทำการเก็บผักตบชวา ตักเลนและขุดลอกคูคลองลำเหมือง-ลำรางสาธารณประโยชน์ บริเวณพื้นที่ตามแนวกำแพงเมืองเก่า ในเขตหมู่บ้านชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 800 เมตร
สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปาง โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อเดินหน้าต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกประชาชนในจังหวัดลำปาง ให้ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738