ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 16:07:01  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่จังหวัดน่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่จังหวัดน่าน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่จังหวัดน่าน

ที่ห้องประชุม โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดย นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี นายแพทย์ นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน มีผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประมาณ 120 คน ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลถลาง และวิทยากรจากเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กำเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาของปวงประชา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อคืนความรักและความปรารถนาดีแก่ปวงประชา จากการระดมทุนโดยเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่า บริจาคทรัพย์สินสมทบสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยได้นำเอาทรัพย์สินจากการบริจาคมาจัดตั้งเป็น “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อจัดสร้าง “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” จำนวน 21 แห่ง ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์ เพื่อเป็นโรงพยาบาลให้บริการแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร และประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่ง ยังคงความปลาบปลื้มให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลยิ่งนัก พระองค์อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2529 “ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน” ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านห้องปฏิบัติการ มีบทบาทในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทุกระดับ ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ส่งเสริมการดำเนินงานระบบคุณภาพและรักษามาตรฐาน เป็นหลักประกันของผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้มารับบริการ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ต่อเนื่องยั่งยืน

ข่าวโดย : ฐิติรัตณ์/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738