ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 13:17:51  
อำเภอเมืองแพร่จัดอบรมประชาชนจิตอาสา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อำเภอเมืองแพร่จัดอบรมประชาชนจิตอาสา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อำเภอเมืองแพร่จัดอบรมประชาชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 500 คน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (7 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่ นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอเมืองแพร่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 536 คน ประกอบด้วย ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย นำมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้าและสร้างจิตสำนึกของคนในชาติที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เกิดความสามัคคีในระดับหมู่บ้านและชุมชน
นายอำเภอเมืองแพร่ กล่าวว่า ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จะเป็นหลักสำคัญในพื้นที่ ที่จะเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านและตำบล ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่จะเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงของรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 58

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738