ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 15:30:26  
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจและหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 17 จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจและหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแก่หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนางสาวชลิดา โชไชย รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
การดำเนินงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) โดยได้กำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติรองรับ รวม 16 นโยบาย ดังนี้ คือ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองรับ , การสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสามานฉันท์ในชาติ , การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , การจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ , การปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล , การจัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง, การเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน , การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ , การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร , การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ , การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ , การพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการเสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในการประชุมครั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : ณัฐกฤตา บุญศิริ
บรรณาธิการ : ชนดนัย ชนกล้าหาญ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738