ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 15:59:10  
สื่อมวลชนน่าน ร่วมงานสังสรรค์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เลี้ยงขอบคุณกระชับความสัมพันธไมตรี ที่ดีต่อกัน
สื่อมวลชนน่าน ร่วมงานสังสรรค์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เลี้ยงขอบคุณกระชับความสัมพันธไมตรี               ที่ดีต่อกัน
สื่อมวลชนน่าน ร่วมงานสังสรรค์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เลี้ยงขอบคุณกระชับความสัมพันธไมตรี ที่ดีต่อกัน หลังร่วมงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านในทุกมิติ

สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ทุกแขนง หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ สื่อโซเชียล เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมี นายคฑายุทธ ชูพูล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด นายยุทธนา จุลพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายปรีชา วุฒิการณ์ ที่ปรึกษากรรมการผุ้จัดการ และ นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน กระชับความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน หลังจากได้ร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี มีภารกิจในจังหวัดน่าน อีกหลายโครงการร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านในทุกมิติ อาทิ ภาคการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การฟื้นฟูป่าธรรมชาติ สนับสนุนโครงการตลาดสีเขียว โครงการคืนผืนป่า โครงการคืนส้มสีทอง ส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการศึกษา โครงการกล้าดี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด โครงการวิจัยและพัฒนา งานวิชาการด้านการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง การสนับสนุนปรับปรุงถนนทางหลวง เป็นต้น ที่ผ่านมาบริษัทไฟฟ้าหงสาฯ ได้นำโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนก่อสร้างเสร็จสิ้นที่เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำเร็จลงด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐ –เอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดน่านด้วย โครงการโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทร่วมทุนลาว-ไทย เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 2 ประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ ดิน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แผนงานการบริหารจัดการด้านสังคม การสร้างศูนย์การเรียนรู้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โครงการโรงไฟฟ้าหงสาจึงเป็นความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับประเทศไทยและ สปป. ลาว ด้วยเชื้อเพลิงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องราคาและการขาดแคลน และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม ในเชิงอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกัน เชื่อมต่อเส้นทางจากจังหวัดน่านสู่แขวงไซยะบุลี หลวงพระบาง และอุดมไซย เข้าด้วยกัน เป็นวงกลมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง จากข้อมูลการนำเข้าและส่งออกจากด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตั้งแต่ปี 2554-2558 เฉพาะสินค้าส่งออกจากไทยไปลาว มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.3 พันล้านบาท เป็น 3 พันล้านบาท และบริษัท ยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง แขวงไซยะบุลี แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ ในสปป ลาว เมืองเดียน เบียน ฟู ในเวียตนาม และจังหวัดน่าน สร้างวงกลมเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยมาลงทุนใน สปป ลาว และส่งสินค้า ผ่านไปยังเวียตนาม สำหรับเมืองหงสายังมีธุรกิจต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัว เข้าสู่ AEC

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738