ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 18:20:12  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เพื่อเป็นการนำเสนอผลของการจัดทำสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร มีคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค จำนวน 6 ภาค และคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือที่ผ่านมามีแนวโน้มไปในทางที่ดี เกษตรกรมีการขยายตัวของการผลิตเกษตรอินทรีย์มากขึ้น มีการรวมกลุ่มมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงตลาดในภาพรวมที่ดี
ทั้งนี้ การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เป็นการติดตามผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์ ของนางผ่องพรรณ สะหลี เกษตรกรหมู่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เป็นการนำเสนอข้อมูลภาพรวมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ผลการดำเนินงานปี 2560 แผนปฏิบัติงานปี 2561 ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปัญหาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในระยะต่อไป รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวโดย : รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิท
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 265

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738