ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2560 / 08:07:30  
ปภ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภัยพิบัติ เดินหน้าสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชน
ปภ. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภัยพิบัติ เดินหน้าสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมประสานหน่วยงานส่วนราชการในสังกัด จัดประชุมสัมมนาเสริมองค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายภาคประชาชน เตรียมการความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภัยพิบัติ” เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ ตามโครงการ “สร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน” โดยได้มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน สมาชิกจากสมาคมชมรมต่างๆ ทั้งจากสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่น หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และชมรมเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆ จากทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งหมดกว่า 200 คน
สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการให้ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ รวมถึงอาสาสมัครเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความพร้อมในการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้ทราบถึงภารกิจและการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ภายใต้หลักการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านเทคโนโลยี เพื่อการขยายเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติให้ลงถึงภาคประชาชนและเชื่อมโยงถึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อจะให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรองกับการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัย จากภัยธรรมชาติในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญในบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติของสมาชิกเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปาง มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเฝ้าระวังภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องของการติดตามข่าวสาร การจัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การศึกษาสภาพบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เสี่ยง เส้นทางคมนาคม พื้นที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องมืออย่างง่ายสำหรับติดตามและเฝ้าระวังภัย เพื่อช่วยให้การเตรียมการอพยพเป็นไปอย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นต้น ตลอดจนได้จัดให้มีเวทีเสวนาถอดบทเรียนกรณีการเกิดภัยพิบัติครั้งสำคัญในพื้นที่ จ.ลำปาง และใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลให้ตัวแทนของแต่ละพื้นที่ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละเขตท้องที่ต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738