ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2560 / 09:31:55  
จังหวัดลำปางเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563
จังหวัดลำปางเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563
จังหวัดลำปางเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 สนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม สนองพระปณิธาน และนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการฯ บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
สำหรับการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงขณะนี้ ได้บูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนทั่วไป อาสาปศุสัตว์ นักเรียน นักศึกษา, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว จำนวน 8,150 ตัว, ผ่าตัดทำหมันสุนัข 601 ตัว แมว 492 ตัว, เก็บตัวอย่างหัวสัตว์ที่เสียชีวิตส่งตรวจเพื่อค้นหาโรค จำนวน 59 ตัวอย่าง ซึ่งปรากฏว่าตัวอย่างที่เก็บได้ทั้งหมด ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738