ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ธันวาคม 2560 / 17:06:52  
จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เดินหน้าหมู่บ้านโมเดลต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ใน 9 อำเภอ 18 หมู่บ้าน
จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เดินหน้าหมู่บ้านโมเดลต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ใน 9 อำเภอ 18 หมู่บ้าน
จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เดินหน้าหมู่บ้านโมเดลต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ใน 9 อำเภอ 18 หมู่บ้าน บูรณาการทุกภาคส่วนปัญหายาเสพติดชุมชน ไปสู่การสถาปนาความยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงตามแนวชายแดน

วันนี้ (26 ธ.ค.60) ที่ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จ.พย.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านโมเดลต้นแบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายขยายดำเนินการเป็น 18 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ จากปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายดำเนินการ 4 หมู่บ้าน ในอำเภอเชียงคำ ทั้งนี้ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการจัดการปัญหาชุมชนไปสู่การสถาปนาความยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงตามแนวชายแดน
ด้านการป้องกันยาเสพติด ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย ยาเสพติด (ย.อส.) เป้าหมายเยาวชนนอกสถานศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จำนวน 100 คน จาก 9 อำเภอ เข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชน และเพื่อให้เป็นเยาวชนแกนนำร่วมกิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดต่อไป ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ได้จัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 52 คน และดำเนินการบำบัดรักษาแบบบังคับและสมัครใจ รวม 132 คน ด้านการปราบปรามยาเสพติด บังคับใช้กฎหมายและการสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และหน่วยเฉพาะกิจ กองกำลังผาเมือง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในห้วงเดือนธันวาคม 2560 พบว่าสถานการณ์ลดลง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738