ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มกราคม 2561 / 14:58:59  
จ.ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
จ.ลำปาง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เจ็ดวันเฝ้าระวังอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 พร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงวิธีการและแนวทางปฏิบัติ เตรียมมาตรการความพร้อมเพื่อจะนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงในเดือนเมษายน นี้

โดยการประชุมได้มีการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผลสรุปในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดลำปางมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดรวม 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 73 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย และเมื่อเทียบสถิติกับปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดลำปาง มีการเกิดอุบัติเหตุลดลง 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ -7.79 มีผู้บาดเจ็บลดลง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ -5.19 แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถในขณะเมาสุรา คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50.59 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดร้อยละ 88.89 คือ รถจักรยานยนต์ และผู้ที่ประสบอุบัติมากที่สุด เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎจราจรถูกจับและปรับจำนวนมาก จากสถิติเรียกตรวจ 16,227 ครั้ง มีผู้ถูกดำเนินคดี 3,285 ราย ถูกปรับเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับขี่สูงถึง 1,097 ราย รองลงมาคือการไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 914 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 542 ราย, ใช้ความเร็วเกินกำหนด 388 ราย และยานพาหนะมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยอีกจำนวน 179 ราย ส่วนมาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถในช่วงเทศกาลฯ ของจังหวัดลำปาง มีผู้ที่ถูกจับดำเนินคดีเมาแล้วขับ จำนวน 116 ราย และสำหรับในส่วนของการเสียชีวิตพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่ร้อยละ 30.19 เกิดจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาร้อยละ 29.25 เกิดจากการเมาสุรา
จากสถิติข้อมูลสาเหตุปัญหาที่พบ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้แนวทางปฏิบัติเตรียมมาตรการความพร้อม เพื่อจะนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งต่อไป อาทิเช่น การเพิ่มมาตรการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักอย่างเข้มข้น ทั้งการกวดขันการใช้ความเร็วเกินกำหนด การขับรถย้อนศร ฝ่าสัญญาณไฟแดง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงรถในที่ขับขัน เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ตลอดจนให้เข้มงวดในการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการบังคับ ทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษเข้าดูแลในพื้นที่เสี่ยงตามจุดต่างๆ การจัดกิจกรรมทางศาสนาดึงคนเข้าวัด เพื่อลดอัตราการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลด้วยสิ่งอบายมุข การอบรมขับขี่ปลอดภัย การเพิ่มป้ายสัญลักษณ์จุดเตือนต่างๆ เพื่อเตือนสติให้ประชาชนไม่เกิดความประมาท การปรับใช้สัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม รวมถึงการจัดตั้งจุดบริการในช่วงระหว่างเส้นทางไม่ให้มีจำนวนมากจนเกินไป โดยเฉพาะตามเส้นทางสายหลักควรจัดตั้งในจุดที่เป็นจุดบริการร่วมเท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทางจังหวัดลำปางจะได้นำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครภาคประชาชน ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ เพื่อจะควบคุมคอยเฝ้าระวังให้มีการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ ให้น้อยที่สุด

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738