ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2561 / 13:49:05  
ระดมความคิดเห็น 4 ประเทศวิเคราะห์ศักยภาพจัดทำเส้นทางพัฒนาทางการท่องเที่ยว 5 เชียง ที่เชียงราย
ระดมความคิดเห็น 4 ประเทศวิเคราะห์ศักยภาพจัดทำเส้นทางพัฒนาทางการท่องเที่ยว 5 เชียง ที่เชียงราย
ไทย จีน เมียนมา และลาว ระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง ได้แก่ (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง และเชียงทอง) ภายใต้การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง ที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (8 ม.ค. 60) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) ที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 35 ล้านคน คิดเป็น 15% ของ GDP หากความร่วมมือระหว่าง 5 เชียงสำเร็จ เชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาและการบริการทางการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล จะสามารถกระจายรายได้ไปสู่ทุกพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากเจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนราชการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตลอดจนภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กล่าวว่า การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ๕ เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ๕ เชียงในครั้งนี้เพื่อเป็นการสำรวจและส่งเสริมศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยว ๕ เชียง เกิดการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทาง เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเกิดการจับคู่ธุรกิจทางการท่องเที่ยวและบริการในอาณาเขต ๕ เชียง เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการแข่งขันการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงและรับรู้ถึงโอกาสและผลประโยชน์ในหลายมิติทั้งการพัฒนาการใช้สินค้าการบริการการท่องเที่ยวและกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมซึ่งจากสถิติในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีโดยมีนักท่องเที่ยวจากเส้นทางการท่องเที่ยวในเขต 5 เชียง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 31.51 และมีแนวโน้มสูงขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาในโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจีน อินเดีย รัสเซีย ทำให้มองเห็นถึงโอกาสจังหวัดที่ติดชายแดนที่มีศักยภาพและต้องพัฒนาให้เติบโตและเคลื่อนไหวมากขึ้น และเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง 5 เชียง ให้เกิดการพัฒนาและการบริหารการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สู่ระดับสากลเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738