ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2561 / 21:58:50  
อบจ.ลำพูน เดินหน้าโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน MOU โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
อบจ.ลำพูน เดินหน้าโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน MOU โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
อบจ.ลำพูน เร่งสร้างความสัมพันธ์ระดับประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน สู่ความร่วมมือแห่งสังคมประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ลงนาม MOU โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ที่นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) นำโดย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายภาณุพงศ์ ไชยวรรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุชา ยะอนันต์ นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ของ อบจ.ลำพูน ได้แก่ นางสุทธินี นันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป๋วย สังกัด อบจ.ลำพูน นายชรินรัตน์ พุทธปวน วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน นางทิพวรรณ ศรีภักดี โรงเรียนละอองทิพย์ และนายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำพูน เป็นตัวแทนโรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาผู่เจียง นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม สร้างพันธสัญญา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ด้วยการยกระดับด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ "ขั้นเตรียมเมือง" หรือ "เตรียมคน" ให้มีความพร้อมด้านการศึกษาสู่ด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของ อบจ.ลำพูน "ลำพูน นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน"
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนในจังหวัดลำพูนเข้าถึงการเรียนรู้ การสื่อสารภาษา และเข้าใจในวัฒนธรรมจีน จากเจ้าของภาษา เสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง อบจ.ลำพูน ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน และสาธารณรัฐประชาชนจีนในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูน โดยการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระหว่างสถานศึกษาในไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามแนวคิด “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนในจังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ตลอดจนนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ในบริบทแห่งสังคมประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ อบจ.ลำพูน ยังมีนโยบายนำโรงเรียนบ้านป่าป๋วย สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กับสถานศึกษาในเมืองผู่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ภาษา ตลอดจนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเทศที่ตนอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานศึกษาของทั้งสองประเทศ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738