ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 10:37:56  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ แจ้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ แจ้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการตรวจพิจารณา โดยได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ และเปลี่ยนชื่อจาก ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... เป็น ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ..... และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับปรับปรุง ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ.อีกครั้ง
ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเสนอความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดนทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) ในระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 2561 และสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์หรือแจ้งความเห็นมายังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยตรง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738