ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 11:50:49  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายส่งเสริมคนพิการให้มีรายได้และสามารถทำงานสร้างอาชีพโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชนรับคนพิการเข้าทำงาน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและการคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง รวม 63 วิธี ได้แก่ มาตรา 33 ว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงาน โดยมีอัตราส่วน คือ นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ในสถานประกอบการหรือในชุมชนคนพิการที่มีลำเนาอยู่ และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง อัตราค่างจ้างขั้นต่ำสุดของประเทศ จำนวนบาทคูณ365วัน คูณจำนวนคนพิการที่ต้องรับตามอัตราส่วนของสถานประกอบการแต่ละแห่ง รวมทั้งมาตรา 35 ให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือการจัดเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ การฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างงานคนพิการ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและการคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง รวม 63 วิธี ได้แก่ มาตรา 33 ว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงาน โดยมีอัตราส่วน คือ นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ในสถานประกอบการหรือในชุมชนคนพิการที่มีลำเนาอยู่ และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง อัตราค่างจ้างขั้นต่ำสุดของประเทศ จำนวนบาทคูณ365วัน คูณจำนวนคนพิการที่ต้องรับตามอัตราส่วนของสถานประกอบการแต่ละแห่ง รวมทั้งมาตรา 35 ให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือการจัดเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ การฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างงานคนพิการ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ทั้งนี้จากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้และสามารถทำงานสร้างอาชีพ จะทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนผู้ประกอบการเองนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสแล้วก็ยังจะได้รับสิทิประโยชน์ทางด้านภาษีอีกด้วย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 053-511141 , 053-511188

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738