ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 12:05:01  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมให้บริการออกหนังสือ รับรองการ ส่งออก-นำเข้าสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมให้บริการออกหนังสือ รับรองการ   ส่งออก-นำเข้าสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการให้บริการออกหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า ด้วยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ระบบรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และระบบการลงรายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal) แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กระทรวงพาณิชย์ ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า ด้วยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) ระบบรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และระบบการลงรายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal) แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้าทั่วไป ที่ผู้ประกอบการจะต้องนำไปใช้ประกอบการส่งออกสินค้าไปนอกหรือการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่กฎหมายกำหนด และอีกประเภทหนึ่ง คือ การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อให้ผู้ส่งออกใช้ประโยชน์ทางการค้าในการขอรับสิทธิพิเศษทางด้านการค้า และความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอหนังสือสำคัญฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต จกสำนักงานของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
จากในการให้บริการดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนจึงได้เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตจากกรมการค้าต่างประเทศ และกำหนดจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ไปขอรับบริการออกหนังสือ ดังกล่าว ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์หมายเลข 0 5356 1483 , 0 5353 0536 และ 0 5351 1184 ในวันและเวลาราชการ และหากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://edi.dft.go.th หรือ http://edi2.dft.go.th หรือคู่มือการแนะนำเบื้องต้นการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก – นำเข้าสินค้า ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เผยแพร่ในเว็ปไซต์กรมการค้าต่างประเทศ( www.dft.go.th) หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลขทาศัพท์ 02-547-4827 ,02-547-4830 หรือ02-547-4838 หรือสายด่วน Hot Line AFTA กรมการค้าต่างประเทศ 1385 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ


ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นศ.จารุวรรณ หาญห้าว
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738