ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 16:30:13  
รมต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของประชาชน เกี่ยวกับที่ดินและที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
รมต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของประชาชน เกี่ยวกับที่ดินและที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมนิทรรศการการ แก้ไขปัญหาความยากจน โดยคนอยู่ร่วมกับป่า ด้วยศาสตร์พระราชา โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่โครงการธนาคารฟืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (11 มกราคม 2561) เวลา 11.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปโครงการธนาคารฟืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมนิทรรศการการ แก้ไขปัญหาความยากจน โดยคนอยู่ร่วมกับป่า ด้วยศาสตร์พระราชา, โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูป่าเสื่อมสภาพในลุ่มน้ำชั้น 1และชั้น 2 เนื้อที่ 300,000 ไร่ ในระยะ 5 ปี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,987,808 ไร่ เป็นพื้นที่มีสภาพเป็นป่า 6,958,612 ไร่ และพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นป่า 1,029,268 ไร่ มีพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 485,994 ไร่ อยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1,2 เนื้อที่ 305,317 ไร่ อยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 3,4,5 เนื้อที่ 42,636 ไร่ จำนวนประชาชนยากจนที่อาศัยทำกินในเขตป่า 264 หมู่บ้าน 1,794 ครัวเรือน 6,480 คนรายได้เฉลี่ยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่า 31,800 บาท/ปี/คน
ประชาชน มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับที่ดินและที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ต้องการให้ทางราชการออกหนังสือรับรองสิทธิในที่ดินทำกิน สนับสนุนการท่องเที่ยวในป่าชุมชน ราชการและชุมชนร่วมกันฟื้นฟูดูแลป่าชุมชน และสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตามข้อเรียกร้องของประชาชน จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการที่ดินทำกิน มีคำสั่ง คสช. ที่ 66 ที่จะสามารถช่วยเหลือปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างทางราชการกับประชาชน และเสนอแนวทางการปฏิบัติงานว่า ป่าไม้เมืองไทยสมบูรณ์ เกื้อกูลการพัฒนา ปวงประชามีสุข ปลูกป่าในใจคน เปี่ยมล้นสามัคคี และเน้นย้ำให้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738