ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:42:29  
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2561
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2561
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจช่วยเหลือประชาชน

วันนี้(10กุมภาพันธ์2561)เวลา 09.30น.ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี มอบประกาศนียบัตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 21 นาย และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ที่เรียนดี ได้รับทุนจากกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ทุนจากชมรมแม่บ้านมหาดไทย และทุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รวม 29 ทุน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 นาย นายกองเอก สัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย รายงานว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดและอำเภอ มีบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ปีพ.ศ.2497 เข้าร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณะภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และภัยอันเกิดจากหมอกควันไฟป่า เป็นต้น ยังเข้าไปช่วยเหลือด้านการปกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อปีพ.ศ. 2497 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการระลึกถึงคุณความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เสียสละเพื่อประเทศชาติ

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร 053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 519

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738