ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:49:20  
เชียงใหม่เดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์การลด ละ เลิก สูบบุหรี่
เชียงใหม่เดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์การลด ละ เลิก สูบบุหรี่
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 ตั้งเป้าลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยลงให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2568

ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาและมีการทำ workshop เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำไปปฏิบัติก่อให้เกิดการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยลงให้ได้ร้อยละ 30 จากในปี 2554 ที่มีอัตราการสูบบุหรี่ ร้อยละ 21 ให้เหลือร้อยละ 15 ในปี 2568 อีกด้วย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากรจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จากในประเทศและต่างประเทศรวม 834 แห่ง มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในเชิงรุก ด้วยการขยายฐานภาคีเครือข่าย พัฒนาเพิ่มศักยภาพ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการรณรงค์ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้จำนวนของผู้สูบบุหรี่ลดลง และนำพาไปสู่ขั้นตอนดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แล้ว ยังจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ อาทิ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พุทธศักราช 2560 และการนำไปใช้,ยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดเชียงใหม่,แนวทางการป้องกันและลด ละ เลิกบุหรี่ ของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และการบำบัด นวด กดจุด หยุด ละ เลิก บุหรี่ เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแนวร่วมเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่ สามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.natft.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2716-6961

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738