ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 22:51:26  
จ.น่านเตรียมพร้อม ครู ก ถ่ายทอดนโยบายไทยนิยม ยั่งยืนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
จ.น่านเตรียมพร้อม ครู ก ถ่ายทอดนโยบายไทยนิยม ยั่งยืนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับมอบนโยบายรัฐบาล พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ และจัดตั้งคณะทำงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชน

จังหวัดน่าน เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ดำเนินงาน ร่วมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการใน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ กำกับดูแล ติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้จังหวัดน่าน ยังได้แต่งตั้งทีมวิทยากร (ครู ก) จำนวน 6 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าร่วมรับฟังในการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อนำมาขยายผลและดำเนินการถ่ายทอดนโยบาย กรอบแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุน การประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดน่านต่อไป ภายใต้กรอบการดำเนินงานสำคัญ 10 เรื่อง ประกอบด้วย 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4.วิถีไทยวิถีพอเพียง 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6.รู้กลไกการบริหารราชการ 7.รู้รักประชาธิปไตยนิยม 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10.ดำเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน โดยในวันที่ 21 ก.พ. 2561 จะ Kick off พร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้าน ในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน หรือรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ต่อไป สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีเสนอ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย ให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมจำนวน 7,663 ทีม พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 83,151 แห่ง

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 355

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738