ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:39:42  
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ดานการเกษตรในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยถือว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักคิด "เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน"

นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 8 ศูนย์ฯ (อำเภอละ 1 ศูนย์ฯ) ซึ่งมีกิจกรรมหลัก “การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ”โดยแต่ละศูนย์ฯ จะมีฐานการเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ 4 - 5 ฐานเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้การสนับสนุน ปัจจัยการผลิต เพื่อให้ศูนย์ฯ มีองค์ความรู้ครบวงจรอย่างแท้จริง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรข้างเคียงทั่วไป ทั้งด้าน ประมง ปศุสัตว์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อีกด้วย
ในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้กำกับดูแล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กำหนดให้มีการจัดงานวันถ่านทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี และเครือข่าย จัดสถานีเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ รวม 8 ศูนย์ฯ ดังนี้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอแม่ทา หมู่ที่ 1 บ้านท้องฝาย ตำบลทากาศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอบ้านธิ หมู่ที่ 3 บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองลลิง ตำบลศรีเตี้ย วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอลี้ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิลัย ตำบลลี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอเมืองลำพูน หมู่ที่7 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 11 บ้านศรีดงเย็น ตำบลตะเคียนปม วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดที่ ศพก.อำเภอเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าแมว ตำบลวังผาง
ในงานมีนิทรรศการ ความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการแสดงและจำหน่วยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกด้วย เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าชมและร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรใกล้บ้าน และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-512468 หรือที่เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน http://www.lamphun.doae.go.th/ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738