ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:24:20  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปี 2561 มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่า พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด เพื่อลดมลพิษทางหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ลานกิจกรรมเชิงบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ และยังมีดอยสุเทพโอบรอบตัวเมืองดังกล่าว ประกอบกับช่วงฤดูหนาว จะมีความกดอากาศสูงจากต่างประเทศที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ เมื่อเกิดการเผาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ชุมชน ทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงขึ้นได้ จึงปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานาน จากนั้นได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงมีการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปี 2561 โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่า และร่วมมือกันงดการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม
สำหรับกิจกรรมฯภายในงานจะประกอบไปด้วย การมอบธงรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดทำแนวกันไฟรวมความยาว 7,000 เมตร นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 600 คน

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738