ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:00:15  
ขนส่งเชียงใหม่ เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทนำร่องพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร
ขนส่งเชียงใหม่ เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทนำร่องพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เร่งดำเนินการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความเจริญในยุคไทยแลนด์ 4.0

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่กรมการขนส่งทางบก มีแผนการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ ในระยะ 20 ปี พร้อมให้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนสำหรับพื้นที่สำคัญ เพื่อเป็นการนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูง ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี มีสถาบันระดับอุดมศึกษาถึง 7 แห่ง และเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้การจราจรของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รอบเมืองมีความหนาแน่นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรและการขนส่งคนโดยสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และเตรียมพร้อมรองรับความเจริญ ที่กำลังจะมาถึงในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย ทั้งนี้ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการนำเสนอร่างแผนแม่บทซึ่งเป็นแผนระดับประเทศ และร่างแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปกลั่นกรอง ปรับปรุงแผนการดำเนินการ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติสูงสุดต่อไป

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 55

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738