ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:00:52  
น่าน ขับเคลื่อนนโยบายลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2561
น่าน ขับเคลื่อนนโยบายลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2561
วันนี้ (13 ก.พ. 61) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 กล่าวว่า จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดูแล ติดตามการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการลดใช้พลังงานในภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการภาครัฐลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 10 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 การลดการใช้พลังงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ/จังหวัด ต้องรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซด์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไปและรายงานทุกเดือนไปจนจบปีงบประมาณ เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต และการประกอบธุรกิจของภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการทำให้ยังคงพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐควรจะเป็นหน่วยงานนำร่องนด้านการประหยัดพลังงาน

ด้านนายนภดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตและประกอบธุรกิจของภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ยังคงต้องใช้พลังงานจากต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดให้กับทุกหน่วยงานของส่วนราชการจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่น ๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

ข่าวโดย : พวงพยอม คำมุง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738