ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:13:14  
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน และสร้างความรู้เชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมกำชับจะต้องไม่กระทบสุขภาพและเศรษฐกิจในเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง ทำให้หมอกควันปกคลุมทั่วเมือง ด้วยสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงเร่งหารือแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ที่ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยสภาพลักษณะอากาศของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในช่วงของปลายฤดูหนาว มีมวลอากาศที่ค่อนข้างหนัก หากมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นจะทำให้ฝุ่นละอองถูกกดอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายตัว หากมีการชิงเผาให้ทำการแจ้งนายอำเภอในพื้นที่หรือผู้รับผิดชอบก่อน ส่วนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดทำแผนที่ประเมินจุด hotspot จากการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ Modis ที่ติดตั้งบนดาวเทียม Terra และ Aqua เพื่อใช้ในการวางแผนพื้นที่เฝ้าระวังไฟทั้ง 25 อำเภอ พร้อมเปิดรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่ 053-232019
สำหรับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมมาตรการเชิงรุก ประกอบด้วย 4 มาตรการเชิงพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชน/เมือง พื้นที่ริมทาง เพื่อกำหนดแนวทางและแบ่งมอบพื้นที่ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมถึง 4 มาตรการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) มาตรการบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอ 2) มาตรการสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการห้ามเผาป่า เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายและผลกระทบ อบรม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและเยาวชน 3) มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง ให้จัดทำแนวกันไฟ และควบคุมการเผา และ 4) มาตรการประชารัฐ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมกับภาคราชการ กำลังทหาร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และภาคเอกชน
อย่างไรก็ดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องผลกระทบมลพิษหมอกควันไฟป่า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ ควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน อาทิ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกป่า เพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738