ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:43:34  
กรมทางหลวง ประชุมสรุปผลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน
กรมทางหลวง ประชุมสรุปผลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน
กรมทางหลวง ประชุมสรุปผล รประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่2) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน

14 ก.พ.2561 ที่ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่2) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชน และสื่อมลชน ร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นโครงการที่จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองน่าน การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดน่าน ซึ่งมีเขตทางแคบได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่าน และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่าน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง อย่างไรก็ตามแนวทางเส้นทางอาจตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระยะ 1 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเข้าข่ายต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ กรมทางหลวง ได้ทำการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด และบริษัท เอ็นทิค จำกัด เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 การศึกษามีความก้าวหน้าโดยลำดับ จึงได้กำหนดให้จัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 13 ตำบล ของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตำบลสวก ตำบลนาซาว ตำบลถืมตอง ตำบลไชยสถาน ตำบลผาสิงห์ ตำบลกองควาย ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง ตำบลฝายแก้ว ตำบลนาปัง ตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง และตำบลน้ำปั้ว ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 461

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738