ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:09:36  
สปข.3 จัดกิจกรรมค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด หวังสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
สปข.3 จัดกิจกรรมค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด หวังสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด หวังสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างทั่วถึง

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติและมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ในการเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศอยู่ในขณะนี้ จากนโยบายดังกล่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จึงได้จัดกิจกรรม “ค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด” ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่างวันที่ 21–23 กุมภาพันธ์ 2561 มีเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การรายงานสถานการณ์ยาเสพติด ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนได้สามารถนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับจากกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนสามารถนำไปขยายผลในการสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดต่อไป

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738