ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:37:58  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และต้านยาเสพติด สนองนโยบายรัฐบาล
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และต้านยาเสพติด สนองนโยบายรัฐบาล
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการออกกำลังกายและสนองนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2561) นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 มีชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหนองจองคำ ชุมชนกาดเก่า ชุมชนตะวันออก ชุมชนกลางเวียง ชุมชนปางล้อ และชุมชนดอนเจดีย์ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเภทกีฬาฟุตบอล ชาย 9 คน กีฬาเปตองทีมผสมชายหญิง กีฬาแชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน 11 รายการ เช่น ชักคะเย่อ เก้าอี้ดนตรี วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน เป็นต้น
การจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาให้กับประชาชนในชุมชนทุกเพศทุกวัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชุมชน ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง อีกทั้ง สนองนโยบายของรัฐบาล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านกีฬาและการออกกำลังกาย

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738