ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:53:06  
จ.ลำปาง เปิดค่ายวิวัฒน์พลเมือง จัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
จ.ลำปาง เปิดค่ายวิวัฒน์พลเมือง จัดฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และหลายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน ตามโครงการ "ค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด" หรือ "โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดลำปาง" ร่วมกันนำเยาวชนผู้หลงผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการพัฒนาทักษะชีวิตบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่วัดบรรพตสถิต ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมได้พบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู โดยมีเยาวชนและประชาชน ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากอำเภอต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 65 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟู

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ ที่ต้องเร่งแก้ไข ให้เบาบางลงจนหมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ที่กำลังแพร่ระบาด และได้ทวีความรุนแรงขยายวงกว้างไปสู่กลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา จึงได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ให้คณะอนุกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้ทำการค้นหาเยาวชน หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดส่งตัวเข้าทำการฝึกอบรมและบำบัดฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนเจตคติและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รู้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25 ตาสับปะรด เพื่อเป็นแกนนำสร้างกระแสการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมบำบัด ได้ค้นหาปัญหาที่แท้จริงอันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม และนำแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตนเองและสังคม
สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จ.ลำปาง ได้นำแนวทางหลักสูตร การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เข้ามาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการฝึกระเบียบวินัยทางทหาร ด้วยการใช้กลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เน้นการสร้างความเข้าใจ และการให้ความไว้วางใจ นอกจากนี้ในการฝึกอบรม ยังได้นำหลักสูตรทางด้านพระพุทธศาสนา เข้ามาใช้ในการบำบัดฟื้นฟูร่วมด้วย เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษารู้ซึ้งถึงหลักธรรมและปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้นำไปพัฒนาตนเอง ตลอดจนเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขัดเกลาจิตใจของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อันจะเป็นการป้องปราม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เกิดการพัฒนาจิตใจและการเรียนรู้ด้วยปัญญา รู้จักที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุ มีผล และมีคุณธรรม ตามหลักธรรมคำสอน เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อบุคคลอื่นในสังคม เห็นคุณค่าของการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม อันเป็นการวางรากฐานให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาทักษะ ในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดสามารถที่จะกลับไปเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้ต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738