ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 18:15:57  
คณะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คณะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อบ่ายวันนี้(วันที่ 9 มีนาคม 2561) พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเชียงรายและในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 และประชุมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานได้ร่วมรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและให้กำลังใจทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ทำความเข้าใจด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน คือ ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ประชารัฐอันประกอบด้วย การเพิ่มรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและการสร้างความยั่งยืน พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อนำผลการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากจังหวัดเชียงราย ได้มีการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ มีการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลสำเร็จอย่างมากที่มุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีการติดตามพร้อมรายงานการปฏิบัติงานและการประเมินอย่างอีกด้วย ในการประชุมได้มีการสรุปสำหรับกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมจำนวน 45 โครงการ มีการแบ่งกลุ่มงานตามลักษณะของการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานลักษณะพิเศษ สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738