ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 10:36:09  
จังหวัดลำพูนนำทีมระดับตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูนนำทีมระดับตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูนนำทีมระดับตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง โดยลงพื้นที่ครั้งที่ 1 กว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 577 หมู่บ้านใน 8 อำเภอ

พันเอก บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และสังเกตการณ์ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ในประเด็นคนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ในพื้นที่ บ้านเหล่า หมู่ 12 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการดำเนินงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งจังหวัดลำพูน มีทั้งหมด 577 หมู่บ้าน 51 ตำบล ที่ผ่านมาได้จัดการประชุมติดตามการดำเนินการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกในการลงพื้นขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งนี้ การประชุมประชาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล กำหนดลงพื้นที่ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ในประเด็นคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 การสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน ในประเด็นสัญญาประชาคมถูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกบริหารราชการ และรู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม ระหว่างวันที่ 21 มีนาคมถึง 10 เมษายน 2561 ครั้งที่ 3 การปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นวิถีไทยวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 11 ถึง 30 เมษายน 2561 และครั้งที่ 4 การสร้างการรับรู้ ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นรูปธรรม และให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : สุพิน จินดาหลวง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738