ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 13:21:43  
กรมชลประทานจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรมชลประทานจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทานจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบโครงการให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบสาระสำคัญ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรบริโภคและมีรายได้เสริม และช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น โดยมอบหมายให้บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ในการประชุมปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ มี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการออกแบบและคำนวณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน นายอำเภอแม่ทา ประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุม
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการออกแบบและคำนวณ 2 กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โครงการหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ทา พื้นที่รับประโยชน์ กว่า 6,000 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทานรวมเกือบ 5,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สะป๊วด บ้านสบสะป๊วด บ้านทุ่งหลวง บ้านเหมืองลึก บ้านท้องฝาย บ้านหนองยางไคล และบ้านหนองยางฟ้า ที่ผ่านมาได้จัดทำรายงานวางโครงการและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 ปัจจุบันกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ รวมถึงการจัดประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอนการพัฒนาโครงการและความก้าวหน้าการสำรวจ ออกแบบโครงการให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่บริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการ และนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการดำเนินงาน โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 360 วัน โดยที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 20 เมษายน 2561


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738