ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:20:18  
น่านจัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
 น่านจัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
น่านจัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดน่าน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ผ่านช่องทางสื่อสารที่ทันสมัย เพิ่มการรับรู้ให้ประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายภาครัฐ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้เล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดน่านขึ้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐบรรลุเป้าหมาย และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กรมประชาสัมพันธ์ กับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดน่าน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ และขยายผลข้อมูลดังกล่าวไปสู่ประชาชนอย่างแพร่หลายทั่วถึง ผ่านช่องทางสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ หัวใจการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในยุค 4.0 จากวิทยากรที่มีความชำนาญด้านสื่อสารมวลชน และมีความชำนาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดน่าน ซึ่งมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดน่าน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738