ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 14:30:16  
คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน
คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน
คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน ประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชนตามโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุม คณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชนตามโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมดิอิม เพรสอำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิในพื้นที่ โดยที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว โครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน การตั้งงบประมาณกลางปีในแผนงานโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามแนวทางมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และการเตรียมการขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซม/ ปรับปรุงอาคารชลประทานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้พิจารณาแผนการดำเนินงานโรดแมป การขับเคลื่อนโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปลัดจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมีการหารือร่วมกันในการดำเนินโครงการซ่อมแซม/ ปรับปรุงอาคารชลประทานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชนตามโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอของบประมาณ ปี 2561 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชนตามโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน 9 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ น่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการฯ บูรณากรทำงานร่วมกับสถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และนายอำเภอ เป็นผู้บูรณาการในพื้นที่ ดังนั้น สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จึงได้ประสานการดำเนินงานมายังจังหวัดน่าน กำชับโครงการชลประทานในจังหวัดนำร่อง ประสานการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ได้แก่ ประชุมหารือคณะเจ้าหน้าที่ หรือคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน การสำรวจพื้นที่โครงการ การออกแบบ ถอดแบ และประมาณการ จัดหาวัสดุและจัดการแรงงาน เป็นต้น ใช้กลไกคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับจังหวัด เป็นองค์บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมดำเนินงาน ร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัด อำเภอ ตำบล ในพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรได้น้ำจากแหล่งน้ำอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้นำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือได้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสาน มาส่งเสริมให้ราณฎรดำเนินการให้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ราษฎร เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738