ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 15:43:17  
กรมพลศึกษา เร่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ของประเทศไทย
กรมพลศึกษา เร่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ของประเทศไทย
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกพื้นที่ จ.ลำพูน เร่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย มุ่งสู่การมีศักยภาพด้านนักบริหารจัดการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ที่ห้องหละพูน โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปี 2561 โดย นายอภิกฤช บัวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กรมพลศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย หรือ อสก. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรจากเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ว่าการอำเภอ สถานศึกษาและชุมชน จำนวน 100 คน โดยวิทยากรจากกรมพลศึกษา อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้แนวทางการพัฒนาศักยภาพประชาชนที่มีจิตอาสาในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการออกกำลังกายและกิจกรรมกีฬาในท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านผู้นำการออกกำลังกายและนันทนาการ ด้านผู้ตัดสินกีฬาและด้านผู้ฝึกสอนกีฬา โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการกีฬาที่ถือว่าเป็นความสำคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถขับเคลื่อนในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี เช่น การวางแผน การบริหารจัดการสนามกีฬาและสถานที่ การจัดรูปแบบการออกกำลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬา การประชาสัมพันธ์ การจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งบุคลากรอาสาสมัครเหล่านี้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะ เพื่อจะนำไปสู่การมีศักยภาพด้านนักบริหารจัดการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการพื้นฐานและกีฬามวลชน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้กำหนดให้เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้มีการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา โดยให้มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้การดูแลการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของชุมชนท้องถิ่น


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738