ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 10:55:00  
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน ออกติดตามและพบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน  ออกติดตามและพบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
วันนี้ ( 14 มีนาคม 2561 ) ที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร อำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ออกติดตามและพบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนและให้กำลังใจนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ด้ววยความริเริ่มของหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร และได้รับความร่วมมือจากองค์การเอกชน ซึ่งปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจที่จะเรียนจนจบหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติมโตเป็นพลเมืองดีของประเทศสืบไป
ในปีการศึกษา 2560 จังหวัดลำพูน มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แยกเป็นระดับชั้นอนุบาล 10 คน ,ระดับชั้นประถมศึกษา 4 คน ,ระดับชั้นมัธยมศึกษา 9 คน และระดับอาชีวศึกษา ปวช. 2 คน ซึ่งสิ้นปีการศึกษานี้จะมีนักเรียนที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับรวม 9 คน

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738