ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 12:52:02  
จังหวัดลำพูน หนึ่งใน 21 จังหวัด ไม่มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดลำพูน  หนึ่งใน 21 จังหวัด ไม่มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า
นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา มีรายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข โค แมว แพะ และม้า ในพื้นที่ 38 จังหวัด จำนวน 320 จุด คิดเป็นร้อยละ 90 พบโรคนี้ในสุนัขและมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว จำนวน 2 ราย โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดลำดับพื้นที่สีแดง (อยู่ระหว่างควบคุมโรค) จำนวน 13 จังหวัด พื้นที่สีเหลือง (เฝ้าระวังโรค) จำนวน 42 จังหวัด และมีแนวโน้มที่อัตราการเกิดโรคจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ทั้งปี

จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งใน 21 จังหวัด ที่ยังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าทุกพื้นที่ โดยตรวจไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสียงต่อการเกิดโรคในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – อำเภอ – จังหวัด) จำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 จากทุกภาคส่วน ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดหาวัคซีนและดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยเร่งด่วน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ประชาสัมพันธ์เตือนภัย เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ ต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการนำสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมว เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตนเองของภาคประชาชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประศุสัตว์จังหวัดลำพูน และ3. การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ รวมทั้งการให้คำแนะนำ ประสานงาน ติดตามงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738