ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 14:56:43  
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ เตรียมจัดอบรมแกนนำเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ เตรียมจัดอบรมแกนนำเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เตรียมจัดอบรมพัฒนาแกนนำเกษตรกร เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System - PGS) สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดมาตรฐานรับรอง

นางสาวโสภิตา กฤตาวรนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ฯ ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไร ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งส่งผลดีกับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร จึงได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาแกนนำเกษตรกร เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ ผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee System หรือ PGS สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดแพร่ร่วมกัน แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดมาตรฐานรับรอง โดยมี ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ผู้จัดการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เลขที่ 3 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โทรศัพท์ 064 – 297 4504

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738