ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 16:24:09  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมนำความคิดเห็นประเด็นทางสังคม ในพื้นที่ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสตรี และสถาบันครอบครัว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมนำความคิดเห็นประเด็นทางสังคม ในพื้นที่ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสตรี และสถาบันครอบครัว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปี 2561" พร้อมนำความคิดเห็นประเด็นทางสังคม ในพื้นที่ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสตรี และสถาบันครอบครัว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ

วันนี้ (14 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี และสถาบันครอบครัว ประจำปี 2561” โดยมีแกนนำสตรี เครือข่ายอาสาสมัคร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 120 คน
โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สตรี ประกอบกับวันที่ 9 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงศักยภาพสตรี และความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งสถานการณ์ด้านสตรีและครอบครัว ควรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นการผลักดันให้เกิด การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จึงได้จัดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ด้านสตรีและครอบครัว ผ่านการบรรยายให้ความรู้ การเสวนา และการระดมความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสตรีและสถาบันครอบครัว
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ “ธรรมะกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและสถาบันครอบครัว” , การเสวนาในหัวข้อ “บทบาทองค์กรเครือข่ายกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดพะเยา” , และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นประเด็นทางสังคม และการนำเสนองาน เพื่อเป็นมติข้อเสนอของสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดพะเยานำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738