ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 16:38:27  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบวุฒิบัตรแก่เยาวชน และประชาชน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน 309 คน

วันนี้ ( 14 มีนาคม 2561 ) ที่หอประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาและประชาชนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบวิชาชีพระยะสั้น 1 เดือน , 3 เดือน และหลักสูตร เทียบโอนประกาศนียบัตรวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ระยะสั้น 6 เดือนรวม 309 คน โดย มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้สำเร็จการศึกษาและมอบรางวัลเรียนดี แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพด้วย
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ เลขที่ 279 หมู่ 9 ถนนลำพูน – ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์แก่ สตรี , ผู้ขาดโอกาส , ผู้ไร้ที่พึ่งและให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม เปิดสอนและจัดฝึกอบรมอาชีพสตรี หลักสูตร ระยะสั้น 3 เดือน หลักสูตรนวดแผนไทย , หลักสูตรเสริมสวย และหลักสูตร 6 เดือน เทียบโอนหน่วยกิตกับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (ปวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า, หลักสูตรอาหารและโภชนาการ , หลักสูตรบัญชี ,หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยมุ่งหวังให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอย่างสุจริต มีรายได้พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัว ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ โดยผู้ฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-092-420 .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร.053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738