ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2561 / 17:04:09  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง

วันนี้ (14 มี.ค. 61) นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล โดยผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ ของอำเภอแม่สะเรียง จำนวนทั้งหมด 12,751 ครัวเรือน พบว่าประชาชนบางส่วนให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่เข้าใจคำถามในแบบสำรวจ ตลอดจนสภาพภูมิประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูล อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล โดยในที่ประชุมจะดำเนินการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค อาทิ กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ 2 ครั้งต่อปี การเพิ่มค่าจัดเก็บและค่าบันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และเสถียรมากขึ้น เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยประชาชนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล จปฐ ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738