ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2561 / 21:40:04  
ทต.บ้านกลาง ปิ๊งไอเดีย "ชุมชนปลอดเหล้า งานเศร้า เราไม่ดื่ม"
ทต.บ้านกลาง ปิ๊งไอเดีย "ชุมชนปลอดเหล้า งานเศร้า เราไม่ดื่ม"
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดทำโครงการ "ชุมชนปลอดเหล้า งานเศร้า เราไม่ดื่ม" กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการดื่มเหล้า หวังสร้างชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าในงานบุญ งานศพ

นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า การดื่มสุราหรือเหล้าเป็นปัญหาสำคัญที่แฝงอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมไทยมานาน จนก่อให้เกิดค่านิยมการดื่มเหล้าในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช งานกฐิน หรือผ้าป่า รวมถึง งานศพ แต่เนื่องจากงานศพเป็นงานที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าภาพไม่ได้ตั้งใจและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัว เมื่อเกิดขึ้นแล้วจำเป็นที่จะต้องจัดการตามประเพณี ซึ่งเจ้าภาพจะต้องจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม มาเลี้ยงแขกที่มาช่วยงาน ด้วยเหตุที่คนไทยนิยมดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลต่าง ๆ จนแทบจะเป็นเรื่องปกติ ในวิถีชีวิตประจำวัน จึงไม่รู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงพิษภัยของการดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเล่นการพนัน และนำพาไปสู่การเกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา ประกอบกับในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เป็นแหล่งชุมชนเมือง มีโรงงานนิคมอุตสาหกรรม จึงมีประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดสถานประกอบการและสถานบันเทิงขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีประชาชนที่ดื่มสุราเป็นจำนวนมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งจากรายงานการสำรวจจำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) พบว่า มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 8,084 คน เป็นเพศชายจำนวน 3,740 คน และเพศหญิงจำนวน 4,344 คน จำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นเพศชาย ร้อยละ 11.84 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 9.66 และจากการทำแผนสุขภาพชุมชนโดยกลุ่มแกนนำ ผู้นำชุมชน ได้มีความเห็นว่า ควรมีการรณรงค์ให้ ลด ละ เลิกการดื่มเหล้าในงานศพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงจัดทำโครงการชุมชนปลอดเหล้า งานเศร้า เราไม่ดื่ม ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการดื่มเหล้า และลด ละ เลิก การดื่มเหล้าในงานศพ ตลอดจนเพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้าในงานศพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การงดเหล้าในงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ โดยในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จะจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรณรงค์ปลอดเหล้าในงานศพ ระหว่างคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชน 12 หมู่บ้าน และมอบป้ายรณรงค์ “ชุมชนปลอดเหล้า งานเศร้า เราไม่ดื่ม ลด ละ เลิกการดื่มเหล้าในงานศพ” ให้กับตัวแทนทั้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมประชาคมในหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์หมู่บ้านปลอดเหล้า จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดโครงการได้ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5309-0711 ต่อ 402


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738