ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2561 / 22:08:49  
ทต.บ้านกลาง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
ทต.บ้านกลาง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
เทศบาลตำบลบ้านกลาง เร่งรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม มุ่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ"

นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมชุมชนและการจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการ “รณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง” ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมเทศบาลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ตัวแทนครู หรือตัวแทนเด็กเยาวชนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จำนวน 120 คน ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชน การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากเข้ารับการอบรมแล้วจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน หมู่บ้านต้นแบบชุมชนปลอดขยะ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ การบริหารจัดการขยะถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนตำบลบ้านกลางจะร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน และป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงนำโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
สำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย คือ การจัดการขยะ ปัญหานี้ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นในเขตเมือง โดยแปรตามความเจริญและการขยายขนาดของเมือง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจ ยิ่งดีมากขึ้นเท่าไรปัญหาขยะก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้าง จึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็นำไปทำปุ๋ยหมัก ขยะอันตรายก็นำเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะรีไซเคิลก็รวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก็นำไปทิ้งหรือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และตามหลักสุขาภิบาลต่อไป


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738