ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 มีนาคม 2561 / 10:49:18  
จ.ลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
จ.ลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
จ.ลำพูน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 กว่าแสนบาท เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มาตั้งแต่ปี 2536 และร่วมรณรงค์หารายได้สมทบกองทุนฯ เพื่อนำรายได้จากดอกผลกองทุนไปให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่งบประมาณของส่วนราชการไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ทั้งนี้ เป็นไปอย่างประหยัดและสมประโยชน์ จากการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีเงินกว่าล้านสองแสนบาท สำหรับการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ ปี 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มียอดเงินบริจาคทำบุญ 90,268.75 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,268.75 บาท ซึ่งจะนำไปสมทบศูนย์พัฒนาเด็กในอำเภอ กว่า 18,000 บาท และสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง สำหรับยอดคงเหลือจะสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำพูน
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เนื่องในโอกาสปีเด็กสากล ตั้งแต่ปี 2522 เพื่อช่วยเหลือเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ของครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ได้รับการบริการด้านสวัสดิการที่จำเป็นอย่างทั่วถึง เพื่อให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐได้อีกทางหนึ่ง ในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการดำเนินงาน คือ การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ ตลอดมาถึงปัจจุบัน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738