ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 เมษายน 2561 / 11:27:36  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดใน จ.ลำปาง ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดใน จ.ลำปาง ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
จังหวัดลำปาง รวมพลังหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ทำกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยแก่คนในชาติ สร้างสุขแก่ประชาชน ร่วมระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ลงแรงช่วยกันพัฒนาแหล่งพื้นที่สาธารณะทำความดีบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวนกว่า 500 คน จากกว่า 30 หน่วยงาน ร่วมกันเป็นจิตอาสา รวมพลังสามัคคีช่วยกันทำสะอาดบ้านเมือง ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกาย บำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดแหล่งสถานที่สาธารณะ ภายในบริเวณเขตพื้นที่โดยรอบ อาคารที่ทำการศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ การประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้ข้าราชการประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อน้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อเดินหน้าต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยทั้งหมดเพื่อต้องการจะส่งเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยแก่คนในชาติ และเน้นย้ำรณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกที่มั่นคงให้เกิดแก่ประชาชนคนในพื้นที่ให้ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน และยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่ดี อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสถานที่พื้นที่สาธารณะของจังหวัด ให้มีศักยภาพความพร้อมเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเยือนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัด ที่ต้องการนำนครลำปางไปสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ลงแรงร่วมกับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง ของส่วนราชการหน่วยงานสังกัดต่างๆ ช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัด และบริเวณถนนตามเส้นทางเข้า-ออก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้แลดูสวยงามสะอาดตาโดยรวมเป็นพื้นที่ที่ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงทั้งสิ้นกว่า 123,000 ตารางเมตร

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 103

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738