ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 เมษายน 2561 / 11:29:06  
กศน.ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือฯ" เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
กศน.ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือฯ" เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง (กศน.ลำปาง) บูรณาการร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง, ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมต่อเนื่องขานรับนโยบายรัฐบาล ด้านการส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่เด็กเยาวชน เปิดพื้นที่นำบุคลากรด้านการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กเล็กปฐมวัยในสังกัดหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน" ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำหรับการฝึกอบรมสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ด้วยการเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้เรื่องหลักการใช้หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการนำไปใช้ในการสอนเพื่อจะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะอย่างรอบด้าน อีกทั้งการฝึกอบรมยังเพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการอ่าน ปลุกกระแสรณรงค์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในจังหวัดลำปางได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอ่าน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในบรรยากาศห้องสมุดแห่งจินตนาการของเด็ก โดยทั้งหมดเพื่อต้องการให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้คลุกคลีอยู่กับหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อสร้างความตระหนักปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านและรักในการที่จะอ่านหนังสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ช่วยให้เด็กเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทักษะทางสมอง ตลอดจนเพื่อต้องการให้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ด้านการอ่าน ได้เกิดการขยายผลลงไปสู่พื้นที่ชุมชนจนถึงในระดับครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้สังคมเมืองลำปางได้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นนครแห่งการอ่านและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
โดยในการฝึกอบรมมี อ.สุดใจ พรหมเกิด และ อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากไปด้วยองค์ความรู้ในเรื่องหนังสือและการอ่านของเด็ก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาส กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน”, การฝึกปฏิบัติการใช้หนังสือภาพ หนังสือนิทาน กับกิจกรรมการเล่านิทาน เล่น ร้อง ทำนองอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กเยาวชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจมีนักวิชาการศึกษา บุคลากรในสังกัด กศน., ครูและผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จากทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง รวมกว่า 170 แห่ง ได้เข้ามาร่วมรับการฝึกอบรมและทำกิจกรรมร่วมกัน
โดยนางนันทกา ทวีปกุล ครูใหญ่สถานรับเลี้ยงเด็ก “รักลูก เนอร์สเซอรี่” หนึ่งในผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ได้ออกมากล่าวให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันเด็กที่ผู้ปกครองได้นำมาฝากเลี้ยงตามสถานรับเลี้ยงเด็กหลายๆ แห่ง เริ่มแรกจะพบว่าเด็กมีปัญหามากในเรื่องของการอ่าน ส่วนหนึ่งเนื่องด้วยเด็กถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าแบบผิดๆ ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ ทีวี คอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งการทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เชื่องช้า สมาธิสั้น รวมไปถึงได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยส่วนนี้เองกลับพบว่า “การอ่าน” เป็นวิธีการที่ถูกต้องเป็นสิ่งเร้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ เพราะการอ่านจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดภาพในสมองของเด็ก เด็กจะเกิดจินตภาพ เกิดจินตนาการสร้างกระบวนการคิดมีพัฒนาการทางสมอง และเกิดสมาธิที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตลอดจน “การอ่าน” ยังทำให้เด็กได้มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายอย่างสมวัย และก้าวไปสู่เด็กยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ไม่ติดเกมส์ ไม่ติดวัตถุเทคโนโลยี และไม่ติดยาเสพติด

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738