ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2561 / 16:14:45  
ลำปางตามเข้ม ประเด็นไทยนิยมยั่งยืน มุ่งค้นปัญหาและบูรณาการแก้ไข ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ลำปางตามเข้ม ประเด็นไทยนิยมยั่งยืน มุ่งค้นปัญหาและบูรณาการแก้ไข ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามเข้มข้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นค้นหาปัญหา และบูรณาการแก้ไขให้เป็นผลสำเร็จตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน

วันนี้ (๑๐ เม.ย. ๖๑) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ประชุมติดตามประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ระดับตำบล/หมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก และ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามปัญหาการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้นติดตามโครงการที่มีปัญหาติดขัดในการดำเนินงาน และเกินศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งประเด็นปัญหาการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีรายได้ที่ดีขึ้น และการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก โดยการติดตามประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งนี้ พบว่า พื้นที่อำเภอแม่พริกส่วนใหญ่ พบปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำใต้ดินมีตระกรันและสนิมเจือปน, ระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้รับการดูแลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้โอนทรัพย์สินให้ อปท. รวมทั้งปัญหาพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อยู่ในเขตประกาศทับซ้อนในเขตปฏิรูปที่ดินและป่าไม้ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ส่วนอำเภอเถิน มีประเด็นปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ความต้องการไฟฟ้า และการทำฝายน้ำล้นและประตูระบายน้ำบริเวณลำน้ำวังเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การทำถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว การสร้างตลาด และประเด็นที่ดินทำกินในเขตป่า ส่วนด้านการสัมภาษณ์ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งอำเภอแม่พริกและอำเภอเถิน ยังไม่ได้บันทึกนำเข้าระบบจำนวนมาก ขณะที่ยังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์เนื่องจากย้ายออกหรืออยู่นอกพื้นที่ เช่นผู้ใช้แรงงานและนักศึกษาเป็นต้น

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะข้าราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนให้ถึงครัวเรือน เพื่อติดตามคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งสอบถามความต้องการจำเป็นของพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการที่เสนอให้มีการพัฒนา รวมถึงให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงระดับฐานรากจะได้รับทราบปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งให้สรุปประเด็นปัญหา จัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ ส.ปชส.ลำปาง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738