ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2561 / 13:40:11  
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 มอบรางวัลแก่ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และผู้สูงอายุดีเด่น
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 มอบรางวัลแก่ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และผู้สูงอายุดีเด่น
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ผู้สูงอายุผู้เป็นคลังปัญญา ผู้เป็นจิตอาสา และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน และวันแห่งครอบครัว 14 เมษายน 2561" ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมเป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลให้แก่ครอบครัวร่มเย็น และผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่น โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและครอบครัว ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ จากทั้ง 13 อำเภอ รวมกว่า 200 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เป็นการนำเสนอให้สังคม ได้เห็นถึงคุณค่า และคุณความดีที่ผู้สูงอายุได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมไว้อย่างมากมาย มาตลอดระยะเวลาของช่วงชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องสดุดีครอบครัวผู้สูงอายุ ที่ได้เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการที่จะพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีทั้งความรัก ความห่วงใย และความเอื้ออาทรต่อกัน อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งความอบอุ่น
โดยการจัดงานกิจกรรมในปีนี้ จังหวัดลำปาง มีผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย ได้รับรางวัลเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จำนวน 1 ราย คือ นายพงษ์ศักดิ์ ถนอมจิตต์ ราษฎรในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม และได้รับรางวัลเป็นผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาดีเด่น จำนวน 1 ราย คือ นายสนิท ปันวิชัย ราษฎรจากอำเภอสบปราบ และมีผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับรางวัลผู้เป็นจิตอาสาดีเด่น จำนวน 1 ราย คือ นายประหยัด จุมปา ราษฎรจากอำเภอเถิน และมีผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอต่างๆ ได้รับรางวัลผู้เป็นคลังปัญญาและจิตอาสาระดับอำเภอ อีกจำนวน 5 ราย นอกจากนี้มีครอบครัวผู้สูงอายุที่ได้รับเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด เข้ารับมอบโล่รางวัล อีกจำนวน 1 ครอบครัว รวมถึงมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ เข้ารับโล่รางวัลในฐานะหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านผู้สูงอายุ อีกจำนวน 3 หน่วยงาน
ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้พบปะพูดคุยกล่าวให้กำลังใจกับเหล่าบรรดาผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม และได้ถือโอกาสนำเหล่าบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนที่มาร่วมงานทุกคน ร่วมกันทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ตามแบบประเพณีของชาวไทยล้านนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อผู้สูงอายุ และเป็นการแสดงออกถึงการขอขมาที่ผู้น้อยอาจได้กระทำการล่วงล้ำก้ำเกินต่อผู้อาวุโส ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งได้ร่วมกันขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทรของคนในสังคมเมืองลำปาง ที่เปรียบได้เสมือนดั่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738